Uspořádání

@andrea@andrea

Když chceme něco třídit, tak to nutně nemusí být jenom čísla které uspořádáme podle hodnoty. Můžeme, chtít uspořádat i objekty, mezi kterými je nějaká relace které říkáme uspořádání.

Předuspořádání (kvaziuspořádání, polouspořádání)

Máme množinu XX a na ní relaci RR. Pak o RR řekneme, že je předúspořádáním množiny MM, pokud má následující vlastnosti:

Částečné uspořádání

Anglicky partially ordered set. Částečné spořádání je relace, která je reflexivní, antisymetrická a tranzitivní.

Částečné uspořádání se podobá relaci ekvivalence, kde požadujeme reflexivitu a tranzitivitu, ale místo symetrie požadujeme antisymetrii. Proč je uspořádání částečné? Relace nemusí být definovaná pro všechny prvky a některé z nich jsou neporovnatelné.

Částečně uspořádané množiny lze graficky znázornit pomocí Hasseových diagramů.

Lineární uspořádání

Rekneme, že relace R na množině X je lineární uspořádání, jestliže je to uspořádání a navíc pro každé x, y∈X je xRy nebo yRx. Někdy se taková relace nazývá řetězec.

Díky konceptu úplného uspořádání si můžeme racionální čísla geometricky představovat jako body na číselné ose. Skutečně, protože umíme každé racionální číslo porovnat s každým jiným racionálním číslem, můžeme je tímto způsobem na přímce uspořádat.

Nech (A,<) je uspořádaná množina


Předuspořádaná množina je tenká kategorie

Boolova algebra

Na Booleovu algebru můžeme ekvivalentně pohlížet jako speciální případ uspořádané množiny.

Intervaly

Pomocí uspořádání definujeme speciální podmnožiny množiny ℝ a to intervaly.

[1]: Matoušek, J. a Nešetřil, J.; Kapitoly z diskrétní matematiky, Praha, 2002