Částečné spořádání

@andrea@andrea

Částečné spořádání můžeme zadefinovat u prvků v jakékoliv množině, kterou se snažíme nějak uspořádat. Toto je odlišné od úplného uspořádání, kde můžeme s jistotou porovnat každý prvek s každým jiným prvkem. Úplné úspořádání známe z číselných množin, kde čísla zpravidla srovnáváme podle pořadí na číselní ose.

U některých prvků můžeme říci, že jeden je menší než druhý, zatímco pro jiné prvky nemůžeme takové porovnání provést.

Výhodou částečného uspořádání je snadná vizualizaci pomocí Hasseova diagramu. Jedná se o grafické znázornění, které pomáhá ilustrovat vztahy mezi prvky.

Definice relace uspořádání

Máme množinu XX a na ní relaci RR. Pak o RR řekneme, že je částečným uspořádáním množiny MM, pokud má následující vlastnosti:

Největší/Nejmenší prvek

Často je potřeba identifikovat nejmenší a největší prvek.

DEFINICE: Mějme množinu A s uspořádáním A≤_A. Prvek a ∈ A se nazývá největší (nejmenší) prvek množiny A, jestliže pro všechna b ∈ A platí, že b A≤_A a, A≤_A b).

Příklady

Třeba když máme hierarchii tříd, můžeme definovat částečné uspořádání podle toho, zda je jedna třída podmnožinou druhé.