Regularní matice

@andrea@andrea

Regulární matice je matice, která má invertibilní matici. Dále pro regulární matici platí, že determinant matice je různý od nuly.

Definice

Mějme čtvercovou matici 𝔸 ∈ Tn,n. Existuje-li matice taková, že platí 𝔸𝔸-1 = 𝔼 nebo 𝔸-1𝔸 = 𝔼, matici 𝔸 nazýváme regulární a 𝔸-1 inverzní matici.

Pokud 𝔸 není regulární, nazýváme matici A singulární. Regulární totiž znamená nenulový. Determinant regulární matice není roven nule. Regulární matice mají maximální možnou hodnost.

Inverze

Pro regulární matici existuje inverzní matice 𝔸1𝔸^{-1}, která splňuje 𝔸𝔸1 = 𝔼𝔸*𝔸^{-1} = 𝔼 (identitní matice), kde 𝔼 je jednotková matice. Inverze existuje právě jedna.

Výpočet inverzní matice

Inverzní matice se počítá tak, že se k dané matici přidá jednotková matice stejné velikosti. Poté se pomocí algebraitských úprav (např. GEM) snažíme z matice 𝔸 „vytvořit“ matici jednotkovou.

Tedy zjednodušený algoritmus funguje zhruba takhle

(𝔸𝔼)(𝔼𝔸1)(𝔸|𝔼) \sim (𝔼|𝔸^{-1})

Další vlastnost regulární matice

S čím vším je ekvivalentní regularita čtvercové matice.

Důsledek: násobením regulární maticí se hodnost nezmění. Tedy je-li 𝔸 ∈ Tm,n libovolná a P ∈ Tm,nregulární, platí h(𝔸) = h(P𝔸). Důkaz: Víme, že 𝔸 ~ P𝔸. Stačí využít toho, že GEM nemění hodnost matice.

Operace

VĚTA: součin 2 čtvercových regulárních matic je matice regulární. Důkaz, že (𝔸𝔹)(𝔹1𝔸1)=...=𝔼(𝔸𝔹)*(𝔹^{-1}𝔸^{-1}) = ... = 𝔼