Geometrie

@andrea@andrea

Chápat geometrické principy znamená porozumět prostoru kolem nás.

Euikleides

Euikleides, řecký matematik, který žil kolem roku 300 před naším letopočtem, se ve svém díle Základy (Stoicheia) zabýval geometrií. V prvních dílech definoval dodnes používané pojmy jako je bod, přímka, úsečka, úhel, kružnice, rovinný útvar a další.

(Euklidovskeý prostor ?)

Analytický geometrie

Analytická geometrie se zabývá aplikací algebraických metod v geometrii. René Descartes a Pierre de Fermat byli francouzští matematici, kterým vděčíme za rozšíření této disciplíny. [12]

Výpočetní geometrie, (Computational Geometry)

  1. léta 20. stol: vznik výpočetní geometrie. Zabývá se problematikou algoritmů geometrické povahy souvisejících s pořizováním, ukládáním, editací, analýzou či vizualizací prostorových dat (vektorových i rastrových).

Předcházelo tomu Kartografie ⇒ vznik digitální kartografie (Digital Cartography). Přechod od subjektivních postupů (umělecké, výtvarné, estetické) na exaktní (tj. objektivně měřitelná).

[]: https://www.matfyz.cz/clanky/neocenitelny-atlas-geometrie