Naučte se

Rovnice


Ekvivalentní úpravy
 • Prohození stran rovnice.
 • Přičítání téhož čísla, nebo výrazu obsahující neznámou, který je definovaný v celém R, k oběma stranám rovnice.
 • Násobení/Dělení obou stran rovnice stejným číslem nebo výrazem s neznámou, který je definovaný a nenulový v celém R.
 • Umocnění obou stran rovnice přirozeným mocnitelem, jsou-li obě strany rovnice nezáporné (nebo naopak záporné) v celém oboru řešení rovnice R.

Diofantická rovnice

Jde o lineární rovnici ax + bx = c, pro kterou navíc platí že a, b, c, x, y nál Z. A její řešení také náleží do Z.

VĚTA: tato rovnice má alespoň jedno řešení právě tehdy, když c je násobkem gcd(a, b).

Nerovnice
 • Rešíme jako rovnici
 • Při násobení záporným číslem - měníme znak nerovnosti!
 • Řešením nerovnice je interval
 • Řešením soustavy nerovnic je průnik intervalů
 • x
 • Násobíme-li výrazem s neznámou, není tento výraz vždy kladný, resp. bývá pro určitá čísla kladný a pro určitá záporný. Proto musíme ošetřit oba případy.
Iracionální rovnice

Se neznámá vyskytuje pod odmocninou.

 1. Určíme si definiční obor.
 2. Upravíme si výraz, aby se dal snadno umocnit.
 3. Jedním z možných postupů jak odstranit odmocninu je umocnění rovnice, což je důsledková úprava.
 4. Některá řešení, která dostaneme jsou přebytečné, ty vyloučíme zkouškou.
Iracionální nerovnice
 1. Určíme si definiční obor.
 2. Určíme nulový bod na druhé straně rovnice.
 3. Určíme platnost pro dané intervaly.
 4. Pozor na ostré a neostré nerovnosti.
Lineární rovnice s parametrem

Jaké řešení má rovnice v závislosti na určeném parametru.

Diofantická rovnice

Neurčitá polynomiální rovnice, která dovoluje proměnným nabývat pouze hodnot ze ℤ.

Příklad

an+bn=cn

 • Pro n = 2 existuje nekonečně mnoho řešení (x,y,z), pythagorejské trojice.
 • Pro n > 2 říká Velká Fermatova věta, že neexistuje žádné řešení pro kladná celá čísla a, b, c, které by splňovalo tuto rovnici.
Reciproké rovnice

Polynom charakteristický symetričností svých koeficientů. Jde o speciální případ algebraických rovnic vyšších stupňů – lze je tedy v řadě případů elegantně vyřešit také využitím znalostí o racionálních kořenech polynomu.

 1. Určit stupeň (nejvyšší exponent x).
 2. Pokud má sudý stupeň – tedy lichý počet členů, jeho prostřední koeficient nemá symetrický člen.
 3. Určit druh
  • Kladně reciproká 1. druhu, jestliže ak = an-k
  • Záporně reciproká 2. druhu, jestliže ak = -an-k
Rovnice lichého stupně
Záporně reciproká Kladně reciproká
1∈K
rovnici dělíme dvojčlenem (x – 1)
-1∈K
rovnici dělíme dvojčlenem (x + 1)
Získáme tak rovnici sudého stupně

 

Rovnice sudého stupně
Záporně reciproká Kladně reciproká
-1∈K ∧ 1∈K
rovnici dělíme dvojčlenem (x2 – 1)
rovnici dělíme xn/2
přeskupíme členy – stejné koeficienty k sobě
zavedeme substituci y = x + 1/x
Získáme kladně reciprokou rovnici Získáme nereciprokou rovnici stupně n/2

Související