Naučte se

Jednotky

1 radian = 1 degree =

Trigonometrie / Trojúhelníky

Výška - kolmice spuštěna z vrcholu na protější stranu.

Těžnice - spojnice vrcholu se středem protější strany.

Těžiště - průsečík těžnice. Leží ve 2/3 od vrcholu

Pythagorova věta: a2 + b2 = c2

ang. Přepona = hypotemuse
Přepony... adjacent & opposite
V angličtině se trigonometrie a goniometrie souhrnně označuje jako trigonometry.
"Goniometrie" znamená měření úhlů a "trigon" znamená trojúhelník.


Cermat požadavky

Planimetrické pojmy a poznatky

 • správně užít pojmy bod, přímka, polopřímka, rovina, polorovina, úsečka, úhly – vedlejší, vrcholové, střídavé, souhlasné, objekty znázornit
 • užít s porozuměním polohové a metrické vztahy mezi geometrickými útvary v rovině (rovnoběžnost, kolmost a odchylka přímek, délka úsečky a velikost úhlu, vzdálenosti bodů a přímek)
 • rozlišit konvexní a nekonvexní útvary, popsat a správně užívat jejich vlastnosti
 • využívat poznatků o množinách všech bodů dané vlastnosti při řešení úloh

Trojúhelníky

 • určit objekty v trojúhelníku, znázornit je a správně užít jejich základních vlastností, pojmů užívat s poro- zuměním (strany, vnitřní a vnější úhly, osy stran a úhlů, výšky, těžnice, střední příčky, kružnice opsané a vepsané)
 • při řešení úloh argumentovat s využitím poznatků vět o shodnosti a podobnosti trojúhelníků
 • aplikovat poznatky o trojúhelnících (obvod, obsah, velikost výšky, Pythagorova věta, poznatky o těžnicích a těžišti) v úlohách početní geometrie
 • řešit praktické úlohy s užitím trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku a obecného trojúhelníku (sinová věta, kosinová věta, obsah trojúhelníku určeného sus)

Mnohoúhelníky

 • rozlišit základní druhy čtyřúhelníků, popsat a správně užít jejich vlastnosti (různoběžníky, rovnoběžníky, lichoběžníky), pravidelné mnohoúhelníky
 • pojmenovat, znázornit a správně užít základní pojmy ve čtyřúhelníku (strany, vnitřní a vnější úhly, osy stran a úhlů, kružnice opsaná a vepsaná, úhlopříčky, výšky), popsat a užít vlastnosti konvexních mnoho- úhelníků a pravidelných mnohoúhelníků
 • užít s porozuměním poznatky o čtyřúhelníku (obvod, obsah, vlastnosti úhlopříček a kružnice opsané nebo vepsané) v úlohách početní geometrie
 • užít s porozuměním poznatky o pravidelném mnohoúhelníku v úlohách početní geometrie

Kružnice a kruh

 • pojmenovat, znázornit a správně užít základní pojmy týkající se kružnice a kruhu, popsat a užít jejich vlastnosti
 • užít s porozuměním polohové vztahy mezi body, přímkami a kružnicemi
 • aplikovat metrické poznatky o kružnicích a kruzích (obvod, obsah) v úlohách početní geometrie

Geometrická zobrazení

 • popsat a určit shodná zobrazení (souměrnosti, posunutí, otočení) a užít jejich vlastnosti

Cermat příklady

Úloha 1

Určete obsah obdélníku ABCD, jestliže délka strany AB je 84 cm a úhlopříčka AC má délku o 72 cm větší, než je délka strany BC

Řešení: 1092 cm2

Úloha 2

Velikost vnitřního úhlu pravidelného osmiúhelníku je:

 • 108°
 • 120°
 • 135°
 • 140°

Úloha 3

Zvolte závěr se všemi správnými tvrzeními.

Jestliže se průměr kruhu zvětší třikrát, pak se jeho

 • poloměr zvětší 3krát, obvod se zvětší 3krát a obsah se zvětší 3krát
 • poloměr zvětší 3krát, obvod se zvětší 3krát a obsah se zvětší 9krát
 • poloměr zvětší 9krát, obvod se zvětší 9krát a obsah se zvětší 9krát
 • poloměr zvětší 3krát, obvod se zvětší 6krát a obsah se zvětší 9krát

Související